Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

Do zadań Biura Karier i Kształcenia Praktycznego należy w szczególności świadczenie pomocy dla studentów i absolwentów Uczelni w zakresie zdobywania zatrudnienia m.in. poprzez:

  1. prowadzenie doradztwa zawodowego
  2. prowadzenie banku danych studentów i absolwentów poszukujących pierwszej pracy
  3. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez gromadzenie informacji o firmach, pozyskiwanie ofert pracy, organizowanie w Uczelni targów pracy oraz prezentacji firm
  4. prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu podnoszenia i poszerzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie poprzez prowadzenie banku informacji o stażach, praktykach oraz stypendiach krajowych i zagranicznych, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, warsztatach itp.

 

Biuro odpowiada za organizację praktyk zawodowych i staży – krajowych i zagranicznych, poprzez:

  1. koordynację działań na wydziałach przy opracowywaniu planów i programów praktyk oraz staży,
  2. zawieranie umów związanych z realizacją praktyk i staży krajowych oraz przygotowywanie umów dotyczących praktyk i staży zagranicznych
  3. opracowanie planów oraz sprawozdawczości dotyczącej praktyk zawodowych i staży

 

Biuro odpowiada za monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uczelni w celu dostosowania kierunków i programów studiów do potrzeb rynku pracy.

W zakresie organizacji szkoleń oraz dokształcania studentów i doktorantów Biuro współpracuje w szczególności z Centrum Wsparcia Administracyjnego Projektów oraz Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego.